İngilizce Hazırlık Programı
 
ŞEHİR Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programı (Şehir English Preparatory Program - SEPP), ŞEHİR’li öğrencilere akademik çalışmalarını yürütebilecek İngilizce yazılı ve sözlü iletişim, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra bireysel ve grup çalışmaları yapabilme, kişisel yetenekleri değerlendirme, eleştirel düşünme, etkin dinleme ve çalışma becerilerini geliştirmek de SEPP’in hedefleri arasında.

SEPP’te modüler sistem uygulanıyor. Program, yedişer haftalık beş modülden oluşuyor: Başlangıç (Elementary), Alt-Orta (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate), Üst-Orta (Upper-Intermediate) ve Fakülte Hazırlık (Pre-Faculty). Başlangıç ve Alt-Orta kurlarda genel İngilizce, sonraki kurlarda tema tabanlı akademik İngilizce öğretiliyor. Ölçme-değerlendirme sistemi de eğitim sistemiyle eşgüdümlü olarak “süreç” temelli bir yaklaşımla planlandı. Buna göre öğrencilerin derslere etkin katılımı, kütüphanedeki elektronik kaynaklar ve interneti etkin kullanarak hazırlayacakları ödevler, yapacakları sözlü sunumlar ve sınıf-içi tartışmalarla değerlendirilecekler.
 
İngilizce Yerleştirme Sınavı
Üniversiteye kayıt olduktan sonra hangi kura devam edeceklerini belirlemek amacıyla öğrenciler bir yerleştirme sınavına tabi tutuluyor. Öğrenciler, bu sınavda dil bilgisi, sözcük bilgisi, okuma, dinleme ve yazma konularında test ediliyorlar. Sınavın toplam süresi 60 dakika.
 
ŞEHİR İngilizce Hazırlık Programı’nda Düzeyler

Başlangıç Düzeyi (Elementary)

Öğrencinin İngilizce bilgisi yoksa ya da çok az ise ilk düzeye yerleştiriliyor. Bu düzeyde amaç, İngilizce sözcük ve dil bilgisi kullanımının yanı sıra öğrencilerin okudukları ve dinlediklerini anlamaya yönelik beceriler kazanmaları. Ayrıca yine bu düzeyde, paragraf yazma ve sunum yapma becerilerinin temelleri de atılıyor. Sınıf içinde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelik ilk olarak öğrencilerden video projeler hazırlamaları bekleniyor. Başlangıç düzeyini başarıyla tamamlayıp bir üst düzeye geçebilmek için öğrencilerin yazma ürünlerini içeren bir dosya tutmaları, öğrendikleri kelimeleri günlük olarak anlamlı bir şekilde kaydetmeleri, dizüstü bilgisayarlarının kameralarını kullanarak konuşmalarını kaydetmeleri, kütüphanede yer alan, düzeylerine uygun en az iki kitabı okumaları, derslere etkin katılımları gerekiyor. Bunların dışında yedi haftalık modül boyunca üç tane kısa sınav ve bir tane ara sınav uygulanıyor. Modülün sonunda ise tüm düzeyin hedeflerinin ölçüldüğü bir modül tamamlama sınavı yapılıyor. Bütün bu ölçmelerin ağırlıklı değerlendirmesiyle öğrencilerin başarısı harf notu olarak saptanıyor. Bu sınavların sonunda A, B ya da C almaları halinde bir üst düzeye devam edebiliyorlar.
 
Alt-Orta Düzey (Pre-Intermediate)
Bu düzeyde öğrencilerin iletişime yönelik dil kullanımları, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri daha da gelişiyor. Bu düzeyi başarıyla tamamlayabilmeleri için düşüncelerini bir paragrafta organize edip yazabilmeleri, teknolojiden yararlanarak sunum yapabilmeleri ve tartışma gruplarında yer almaları gerekiyor. Öğrenciler bir üst düzeye devam edebilmek için farklı süreç değerlendirmelerinin yanında küçük sınavlara, bir ara sınava ve modül tamamlama sınavına giriyorlar.
 
Orta Düzey (Intermediate)
Bu düzeyde, öğrenciler akademik İngilizceyi öğrenmeye başlıyorlar. Orta düzey, öğrencilerin akademik yaşamlarında karşılaşacakları dinleme ve not tutma, makale yazma, akademik bir metni okuyup anlama ve ikna etmek üzere sunum yapabilmelerini hedefliyor. Bu düzeyde öğrencilere, internet ve kütüphane kaynaklarını etkin kullanmaları, akademik makalelere erişmeleri ve okumaları, sunumlar ve araştırma yapabilmelerini mümkün kılan bir eğitim sunuluyor. Orta düzey sonunda öğrencilerin bir üst düzeye devam edebilmeleri için yazma ve konuşma süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavı uygulanıyor.
 
Üst-Orta Düzey (Upper-Intermediate)
Üst-Orta Düzey, yalnızca okuma, dinleme ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Öğrencilerin akademik yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi ve becerilerin sunulduğu bu düzeyde, dersler tema bazlı işleniyor. Haftalık olarak iki tema çerçevesinde okumalar yapılıyor, dinleme ve not tutma etkinlikleri gerçekleştiriliyor, dil bilgisi konuları bu temalar çerçevesinde sunuluyor ve öğrencilerden 350+ sözcükten oluşan makaleler yazmaları bekleniyor. Yine bu düzeyde, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri önem kazanıyor. Diğer düzeylerde aşamalı olarak ele alınan bu beceri, üst-orta düzeye gelindiğinde okunan ve dinlenen metinlerin içeriğiyle daha etkin hale geliyor. Öğrencilerin dinledikleri bir konuşmadan sonra aynı konuya farklı açıdan yaklaşan makaleler okumaları, bu iki bakış açısını irdeleyerek tartışmalar yapmaları ve her iki görüşü eleştirel olarak ele alıp bir makale yazmaları gerekiyor. Bu düzeyde değerlendirme, öğrencilerin kütüphane ve elektronik kaynakları kullanarak ve referans göstererek yazacakları makaleler, sınıf içinde yapacakları bir sunum, küçük sınavlar, bir ara sınav ve modül tamamlama sınavının ağırlıklı not ortalamasıyla harf notu olarak saptanıyor.
 
Fakülte Hazırlık Düzeyi (Pre-Faculty)
Bu düzeyin iki işlevi bulunuyor. Bunlardan birincisi öğrencileri yeterlilik sınavı olan IELTS’e hazırlamak. İkincisi ise akademik yaşamda gerekli olacak araştırma yapma, fakülte sınavlarındaki sorularına yanıt verme, dersleri dinleyip not tutabilme, akademik proje hazırlama gibi yetkinlikleri kazandırmak. Öğrenciler fakülte hazırlık düzeyini başarıyla tamamlayarak IELTS’e girebiliyorlar.
 
İngilizce Yeterlilik Sınavı: IELTS
ŞEHİR’de İngilizce yeterlilik sınavı olarak IELTS uygulanıyor. Bu sınavda İngilizce okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri test ediliyor. Testin uygulanması ve değerlendirilmesi British Council’ın ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından yapılıyor.

ŞEHİR’de IELTS’in akademik modülü uygulanıyor. Genel İngilizce modülünden farklı olarak akademik modülde okuma ve yazma konuları akademik konuları içeriyor. Konuşma becerisi sertifikalı bir uzman tarafından yüz yüze test ediliyor. IELTS’in formatına ve soru içeriklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye http://www.ielts.org adresinden ulaşılabilir.

IELTS, ÖSS gibi bir sınav olmadığı için yalnızca bu sınava yönelik özel bir hazırlık yapılması yeterli değil. Bunun yerine tüm dil becerilerinde birden eğitim alınması gerekiyor. ŞEHİR Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programı, öğrencileri IELTS’e hazırlayan bir kurs değil. Öğrenciler derslere etkin olarak katılarak, İngilizce öğrenmeye zaman ve enerji harcayarak aynı zamanda IELTS’e de hazırlanmış oluyorlar. Ancak son düzey olan Fakülte Hazırlık’ta öğrencilerin IELTS’te çıkabilecek soru tipleri ile tanışmaları sağlanıyor.
 
Ders Saatleri
Başlangıç, Alt-Orta ve Orta düzeylerde ders saati haftada 25 saat, Üst-Orta ve Fakülte Hazırlık düzeylerinde 20 saat. Derslerin yanı sıra, herbir öğrenci haftada en az 15 dakika sınıf hocalarından biriyle birebir ders yapıyor. Bu zaman diliminde, öğrenciler sınıf içinde kafalarına takılan, sormaya fırsat bulamadıkları soruları sorabilir ya da yazdıkları bir paragraf ya da makaleyle ilgili geri bildirim alabilirler. İngilizce dil gelişimi, sınıf içi katılımı, süreç değerlendirme puanları gibi konularda da hocalar öğrencileri bu zaman diliminde bilgilendiriyorlar. Dersler sabah 9’da başlıyor. Haftanın bir günü öğleden sonra, öğrencilerin üniversiteye davet edilecek konuşmacıları dinleyebilmeleri ve sosyal etkinliklere katılabilmeri için ayrıldı. Haftanın bir günü öğleden sonra Diller Okulu’nda ders yapılmayacak.
 
Devam Zorunluluğu/ Derslere Katılım ve Doktor Raporu
Öğrencilerin derslerin en az %90’ına katılmaları gerekiyor. Doktor raporları derslere katılımdan düşülmüyor. Ama sınavlara hastalık nedeniyle gelemeyen ve bunu doktor raporuyla belgeleyen öğrencilere bir sınav hakkı veriliyor. Bunun yanı sıra öğrencilerden derslerdeki etkinliklere etkin katılmaları, verilen ödev ve projeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri, derslerde İngilizce konuşmaları ve sınıfta olumlu ve öğrenmeye teşvik edici bir tavır sergilemeleri de bekleniyor. Öğrencilerin derslere etkin katılımları haftalık olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor.
 
Akademik Destek
Öğrencilere sınıfta öğretim elemanlarından alacakları desteğe ek olarak derslere giren öğretim elemanları haftanın iki ya da üç günü ofis saatlerinde akademik destek sağlıyor. Öğretim elemanlarının ofis saatleri, derslerin başladığı hafta duyuruluyor. Öğrenciler öğretim elemanlarıyla randevu alarak görüşebiliyorlar. Gerektiği durumlarda görüşme saatlerini ve planlamasını öğretim elemanları kendileri yapıyorlar.
İngilizce Hazırlık Programı’ndaki bütün öğrencilerin bölümlerinde bir danışmanları oluyor. Danışmanlar Hazırlık Programından başlayarak öğrencilerin gelişiminizi izliyor. Öğrenciler ŞEHİR’e geldiklerinde akademik danışmanlarıyla tanışmaları ve zaman zaman İngilizce dil gelişimleriyle ilgili danışmanlarını bilgilendirmeleri bekleniyor.
 
Ödev ve Projeler
İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin derste yapacakları etkinliklerin yanı sıra ödevler yapmaları ve projeler hazırlamaları bekleniyor. Öğrencilerin bu ödev ve projelerin de dersin parçası olduğunu unutmamaları gerekiyor. Bazı durumlarda dersin akışı öğrencilerin bu ödevleri yapmış olmalarına bağlı. Bu nedenle öğrencilerin verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmaları gerekiyor.
 
Akademik Etik
Ödev ve projelerde öğrencilerin başkalarının ürettiği bilgi ve fikirleri kaynak göstermeden kullanmamaya özen göstermeleri bekleniyor. Akademik etik kurallarına uyulmadığının saptanması halinde not kaybetmekten, aynı düzeyi tekrarlamaya kadar farklı yaptırımlar uygulanabilir.
 
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
Her düzeyde, ölçme ve değerlendirme sistemi küçük farklılıklarına rağmen benzerlik gösteriyor. Yedi haftalık bir modülde en az iki küçük sınav (quiz), bir ara sınav, bir modül tamamlama sınavı ve derse katılım notu oluyor. Bunların dışında öğrencilerin yazma çalışmaları ve sözlü sunum yapma becerileri de değerlendiriliyor.
Her modülün başında öğretim elemanı öğrencilere ders içerikleri ve değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Her değerlendirme için kullanılan ölçme kriterleri LMS’e yükleniyor.